Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Po 130/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-15

Odwoławczego w [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; 2...
postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) orzekł o odmowie przyznania A. W. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na Z. W., wobec...

IV SAB/Gl 183/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-26

jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Złożył również formularz wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z wymaganymi...
o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. W uzasadnieniu zażalenia zaznaczył, że ponad dwa miesiące czeka na wydanie decyzji merytorycznej w sprawie złożonego wniosku...

I OSK 3272/15 - Wyrok NSA z 2016-06-30

przez Prezydenta Miasta O. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 29 lipca 2015 r., sygn...
rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne...

I OSK 3285/15 - Wyrok NSA z 2016-06-30

przez Prezydenta Miasta O. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 29 lipca 2015 r., sygn...
rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne...

I SAB/Wa 402/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-29

przez Prezydenta Miasta O. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę Skarżący A. B. pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r...
o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad T. S. wpłynął do organu 16 lipca 2014 r. W dniu [...] września 2014 r. została wydana pierwsza decyzja...

I SAB/Wa 403/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-29

przez Prezydenta Miasta O. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę Skarżący A. B. pismem z dnia 26 kwietnia 2015 r...
). Z taką sytuacją nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Z akt sprawy wynika, że wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad T. F...

IV SAB/Wr 115/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-04

. na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. stwierdza, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
przyznania stronie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia 13 marca 2018 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości zaskarżoną decyzję...

III SAB/Kr 36/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-09-06

dla opiekuna czy specjalnego zasiłku opiekuńczego, mimo przysługiwania w tym okresie korzystniejszego świadczenia pielęgnacyjnego (organ wskazał na wyrok WSA w Krakowie...
twierdzeniu Kolegium - w piśmie tym nie wyraził chęci rezygnacji z pobierania zasiłku opiekuńczego, tylko zrezygnował z pobierania zasiłku opiekuńczego w przypadku przyznania...

IV SAB/Gl 25/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-26

to również postępowania w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, w tym prawa do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jak już zaznaczono, w doktrynie...
przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę. W skardze z dnia 16 listopada 2015 r., skierowanej do Wojewódzkiego Sądu...

II SAB/Op 71/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-11-30

też fakt pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego od 2016 r. do 2020 r. Stąd ustalenia dotyczące daty powstania niepełnosprawności męża jej matki uznała za zbędne...
1   Następne >   2