Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Op 101/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-10

w sprawie ze skargi I. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarga ta została odrzucona postanowieniem tut. Sądu z dnia 25...

IV SAB/Po 130/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-06-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia 1. przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata...
z dnia 15 marca 2017r. po rozpoznaniu skargi A. W. na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku...

II SAB/Op 32/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-14

specjalnego zasiłku opiekuńczego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy postanawia: 1. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych, 2. ustanowić skarżącej adwokata...
przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Powyższe orzeczenie zostało doręczone skarżącej osobiście w dniu 2 października 2014 r., o czym świadczy adnotacja...

I SAB/Wa 402/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-13

wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić wniosek o przyznanie prawa pomocy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Skarga kasacyjna skarżącego od powyższego wyroku została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 30...

II SAB/Op 32/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-10

specjalnego zasiłku opiekuńczego na skutek wniosku adwokata K. Ł. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu postanawia: oddalić wniosek...

IV SAB/Wr 115/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-02

w [..] w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: I. przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu; II. umorzyć...
sierpnia 2018 r. otrzyma zasiłek [..] w kwocie [..] zł. Wcześniej otrzymywała specjalny zasiłek [..] z tytułu opieki nad niepełnosprawną chorą matką w wysokości [..] zł...

IV SAB/Po 130/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-08-29

Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, stwierdził, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania i stwierdził, że przewlekłe...

II SAB/Lu 224/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-26

Odwoławczego w L. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku okresowego na opłacenie usług opiekuńczych i opłacenie pomocy innych osób p o s t...