Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 32/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 6 kwietnia 2014 r. K. Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem W. Z., Na podstawie przesalanych pism przez K. Z., wyodrębniono jej skargi...

II SAB/Op 32/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-14

specjalnego zasiłku opiekuńczego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy postanawia: 1. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych, 2. ustanowić skarżącej adwokata...
przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Powyższe orzeczenie zostało doręczone skarżącej osobiście w dniu 2 października 2014 r., o czym świadczy adnotacja...

II SAB/Op 32/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-10

specjalnego zasiłku opiekuńczego na skutek wniosku adwokata K. Ł. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu postanawia: oddalić wniosek...

II SAB/Op 24/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-23

w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Organ uzasadnił swoje stanowisko tym, że skarżący przed wniesieniem skargi...
Administracyjnego w Opolu skargę, w której wskazał, że zwraca się 'z wnioskiem dotyczącym złożenia skargi w związku z wstrzymaniem wypłaty świadczeń: pielęgnacyjnego, zasiłku...

II SAB/Lu 224/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-26

Odwoławczego w L. w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku okresowego na opłacenie usług opiekuńczych i opłacenie pomocy innych osób p o s t...