Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1303/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

Rodziny w D. pismem z 24 kwietnia 2018 r. poinformował, że Strona pobierała:, - w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. specjalny zasiłek opiekuńczy...
przedłożyła m.in. decyzję [...] w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z dnia 17 kwietnia 2018 r., Do wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku...

I SA/Ke 366/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-19

, ponieważ zaprzestała ona użytkowania gospodarstwa od 1 lipca 2018 r. Od tego dnia uzyskuje dochód w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę. Gospodarstwo rolne od 1 lipca...
i od tej daty przyznano stronie prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z niepodejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki...

I SA/Ke 440/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-10

rolnym oraz przyznanie B. M. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 lipca 2018 r., Organ przyznał, że aktualna sytuacji finansowa B. M. jest trudna...
w której wskazano zarówno źródła dochodu (zasiłek opiekuńczy, dopłaty AMiR, rentę rodzinną matki skarżącej) jak i wydatki bytowe, (energia, opał, leki, żywność gaz, woda...

I SA/Kr 1206/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-26

i poinformowania go na przez MOPS o posiadanych uprawnieniach w formie dodatku mieszkaniowego oraz możliwości ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy w związku...
w formie dodatku mieszkaniowego oraz - w związku z przejęciem opieki nad chorą matką - możliwości ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy., W oświadczeniu o stanie...

I SA/Ke 135/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-19

rolników i przyznaniu jej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. To, czy niekorzystne zjawiska atmosferyczne w postaci suszy mogło mieć wpływ na możliwości płatnicze...
miesięczny dochód z takiego gospodarstwa wynosi 283,25 zł miesięcznie, zasiłku opiekuńczego na matkę wypłacanego od 1 lipca 2018 r. - 520 zł miesięcznie, dopłat ARiMR - 3...

I SA/Bd 27/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-02-26

społecznej ma obowiązek opłacania składek. Jako opiekun osoby niepełnosprawnej zapewne otrzymuje pomoc państwową w postaci świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku...
opiekuńczego. W konsekwencji w ocenie Zakładu przedstawione dane odnośnie dochodu uzyskiwanego przez rodzinę skarżącego budzą wątpliwości. Jednocześnie wnioskodawca...

I SA/Op 123/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-19

rentowe K. M. oraz specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany stronie przez GOPS w [...] z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką. Organ uwzględnił ponadto liczne...
niepełnosprawności mamy - K. M. z 26 marca 2018 r., zaświadczenie z 22 stycznia 2019 r. wydane przez Wójta Gminy [...], że skarżąca pobiera zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki...

I SA/Gl 297/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-22

listopada 2010 r. do 29 marca 2018 r. Obecnie zarejestrowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Wskazał, że z żoną ma rozdzielność...
zasiłków i nie korzysta z innych form pomocy społecznej., Oceniając sytuację wnioskodawcy w kontekście przesłanki z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, nakazującej ocenić...