Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Op 243/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-09

. dnia 15 listopada 2016 r. wystąpił z wnioskiem o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad R. G. Powyższy wniosek został przekazany...
w [...] - świadczenie do wypłaty wynosi 848,13 zł. Syn I. G. miał przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaną opieką nad ojcem na okres: 01.02.2016r....

I SA/Ke 481/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-10-12

społecznej (520 zł). Zobowiązany pobiera również specjalny zasiłek opiekuńczy, w związku z opieką nad niepełnosprawną matką, przyznany do 31 października, 2017 r...
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z matką, P.C.. Źródłem miesięcznych dochodów rodziny jest świadczenie emerytalne matki (967,80 zł) oraz zasiłek wnioskodawcy z pomocy...

III SA/Wr 242/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-07

, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń...
pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),, d) posiadające prawo do zasiłku...

I SA/Gl 1610/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę...

I SA/Op 211/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-18

w [...], tj.:, - zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności, przyznany na córkę strony - P. R. na okres od 1 czerwca 2014 r. na stałe, w wysokości 153 zł,, - specjalny...
zasiłek opiekuńczy przyznany dla P. R. na okres od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. w wysokości - 520 zł,, - zasiłek stały - 169,25 zł., - zasiłek rodzinny...

III SA/Łd 263/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-27

Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny...
zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238), które wynosi 674,00 zł na jedną osobę w rodzinie...

I SA/Gl 919/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-12

społecznej w postaci dodatku mieszkaniowego, zasiłku stałego, zasiłków celowych i zasiłków specjalnych., Poza tym skarżąca nie przedłożyła dokumentów świadczących...
ustawy o pomocy społecznej, a ponadto korzystała z pomocy w formie zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności w okresie od listopada 2007 r. do listopada 2009 r...

I SA/Gl 594/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-28

. (z dwuletnią przerwą) jest beneficjentem zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153 zł. Świadczy to o jego trudnej sytuacji finansowej. Uiszczanie zaległych składek doprowadzi...
o ustawę o systemie oświaty w formie stypendium. Pobiera jedynie zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł. Organ zwrócił uwagę, że skarżący nie występował z wnioskiem...