Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 235/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-15

w wysokości [...] zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł. Wnioskodawca ujawnił, że posiada majątek w postaci domu o powierzchni [...] zł. Wnioskodawca ujawnił...
, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną, synem i córką. Rodzina utrzymuje się z dochodu w łącznej kwocie [...] zł na który składają się zasiłek stały...

II SA/Wa 1875/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-01

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114) podstawę przyznawania m.in. specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ustawodawca dostrzegł...
pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku co nie stanowi ani okresu składkowego, ani nieskładkowego., W ocenie organu niespełnienie przez męża wnioskodawczyni...

I OSK 1737/15 - Wyrok NSA z 2016-01-08

maja 2013 r. sygn. akt I OSK 66/13) - utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...], odmawiającą J. W. przyznania renty specjalnej., W uzasadnieniu...
rozstrzygnięcia Prezes Rady Ministrów podniósł, iż J. W. (ur. [...] lutego 1976 r.) wystąpił w 2010 r. o przyznanie świadczenia specjalnego, wskazując, że w dniu...

II SO/Wa 60/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-05

się z zasiłku opiekuńczego w wysokości około [...] zł. Wyliczył, że ponosi wydatki na opłacenie czynszu w wysokości [...] zł, usług telewizyjnych i telefonicznych - [...] zł, koszty...
Rady Ministrów z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania emerytury specjalnej postanawia: 1. umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa...

II SA/Wa 2059/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-15

utrzymania z wyjątkiem zasiłku z Ośrodka Pomocy Społecznej w [...]. Brak jest również osób, które mogłyby opiekować się nim oraz zapewnić środki utrzymania. Ze względu...
na trudną sytuację życiową i materialną wnioskodawcy jedyną możliwością zapewnienia mu odpowiednich warunków egzystencji jest umieszczenie go w placówce opiekuńczej, co stanowi...