Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Wa 53/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-22

nie może podjąć pracy i pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...
gospodarstwa domowego wynosi 673 zł, na który składa się specjalny zasiłek opiekuńczy pobierany przez żonę wnioskodawcy w wysokości 520 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny...

II SA/Wa 948/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-20

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania renty specjalnej - oddala skargę - Prezes Rady Ministrów postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2016 r. znak...
. o przyznanie renty specjalnej w trybie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 78...

II SA/Wa 694/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

sprawowania nad nią opieki. Podała, że wspólnie z mężem utrzymują się z zasiłków: pielęgnacyjnego (153 zł), opiekuńczego (520 zł) i stałego oraz z dodatku mieszkaniowego (265,35...
, że obniżenie aktywności zawodowej skarżącej wynikało z faktu urodzenia dziecka tzw. specjalnej troski (według nomenklatury przepisów o ubezpieczeniu społecznym obowiązujących...

II SA/Wa 1388/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-07

, art. 18 i art. 72 Konstytucji RP oraz ustawą - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Narusza nadto zasadę dobra dziecka zawartą w artykułach Konwencji o prawach dziecka...
dochód na jednego członka rodziny M. S. wynosi 481,25 zł. Jednak kwota, z których ta średnia została wyliczona, to wyłącznie zasiłki (w kwocie 1925,00 zł). Powyższa kwota...