Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Bd 191/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-04-19

znajduje się w aktach sprawy). Pobieranie, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku...
gospodarczej 11 oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (pouczenie opatrzone podpisem skarżącej...

II SA/Wa 1773/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-19

do specjalnego zasiłku opiekuńczego, kopię decyzji Starosty O. z dnia [...] października 2015 r. orzekającej o utracie przez M.M. statusu osoby bezrobotnej z dniem...
, co nie zostało przez organ uwzględnione przy wydawaniu rozstrzygnięcia. Jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, choruje na zaburzenia depresyjne, co uniemożliwia...