Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 964/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-26

, udokumentowanych okresach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zdaniem organu, dowody z akt sprawy nie ujawniają, że okres pobierania...
i specjalnego zasiłku opiekuńczego nie można zaliczyć do 365 dni, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy., Wojewoda podał, że przepisy ustawy o promocji...

I OSK 1974/21 - Wyrok NSA z 2022-03-11

dni okresów zaliczalnych, w tym okresy pobierania przez skarżącego specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad chorą matką. Jednocześnie organy ustaliły 11 lat...
, iż okres pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego podlega zaliczeniu do 365 dni, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 u.p.z. (art. 71 ust. 2 pkt 9 u.p.z.). Brak...

II SA/Ol 350/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-06-30

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, i które utraciły prawo...
do okresu 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Akcentowano, że pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego...

I OSK 1490/21 - Wyrok NSA z 2022-01-20

, bezrobotny oznacza osobę, która m.in.: nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego...
[...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie...

II SA/Rz 313/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-05

, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku...
. nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych I. oddala skargę; II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...