Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 94/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-13

organu kwestią sporną w sprawie jest data utraty statusu bezrobotnego przez skarżącą z powodu wstecznego nabycia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Strona...
postępowania uważa, że utrata statusu z dniem [...] kwietnia 2016 r. jest zbyt późna w stosunku do daty przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego i powoduje rażące...

II SA/Ol 720/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-19

zmuszony był rozwiązać z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad chorą matką, nie zaś z braku chęci do pracy. W związku z powyższym pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy...
do dnia 15 lipca 2017 r., tj. do dnia śmierci matki. Uważa, że okres zatrudnienia trwał nieprzerwanie do chwili śmierci matki, gdyż specjalny zasiłek opiekuńczy zalicza...

II SA/Go 625/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-13

, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawą...
niepełnosprawnych, którzy utracili prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą...

II SA/Op 232/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-07-06

. do dnia 31 grudnia 2016 r. pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Odnotował...
, do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów...

III SA/Kr 1227/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-12

dokumentów, w tym zaświadczenia z dnia 22 grudnia 2015 r., o okresie pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ stwierdził, że skarżący spełnia warunki...
do zasiłku, zalicza się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku...

II SA/Go 449/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-26

, którzy po śmierci podopiecznych stracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Takie uregulowania wprowadziła ustawa...
się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie...

III SA/Łd 499/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-20

uprawnienie do zasiłku zalicza się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach...
do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych - punktu 9 o treści: '9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów...

II SA/Ol 431/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-08-17

2, zalicza się również okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku...
regulacją prawną wprowadzoną od dnia 1 stycznia 2017 r. nie można obejmować wszystkich osób, które kiedykolwiek pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek...

II SA/Wa 648/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-30

2) po punkcie 8 dodano bowiem punkt 9 w brzmieniu: 'pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach...
[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych - uchyla zaskarżoną decyzję - S. N. zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy...

II SA/Ke 580/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-22

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.);, 9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów...
: [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku I. oddala skargę; II. przyznaje od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach...
1   Następne >   2