Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 783/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-10

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: zawiesić postępowanie. Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Burmistrz P. odmówił E. S...
. przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną - mężem R. S., W uzasadnieniu wskazał, iż zgodnie z art. 16 a ustawy...

II SO/Lu 24/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-23

w mocy decyzję odmawiającą przyznania jej specjalnego zasiłku opiekuńczego., Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:, Stosownie do art. 214 § 1 ustawy z dnia 30...
wydaną w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Sprawy dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego zaliczane są do sprawi z zakresu pomocy i opieki społecznej. Zatem na mocy...

II SA/Ke 1059/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-12-19

: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. M.S. do swojej skargi na decyzję...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego dołączył formularz PPF wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych., Zgodnie z art. 245 §...

II SA/Ke 1061/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-12-19

: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. M. S. do swojej skargi na decyzję...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego dołączył formularz PPF wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych., Zgodnie z art. 245 §...

III SA/Gd 836/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wnioskiem datowanym na dzień 29...
specjalnego zasiłku opiekuńczego, W świetle art. 239 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity...

II SA/Ke 86/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-02-11

: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. A..W. złożyła formularz PPF...
wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zgodnie z art...

II SA/Ke 1144/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-12-22

: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. M. I. wniósł...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Do skargi dołączył formularz PPF...

II SA/Rz 1103/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-15

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy - postanawia - I. umorzyć postępowanie...
Odwoławczego w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy Z. O. wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych z uwagi na trudną sytuację...

II SA/Ke 454/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-06-26

Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: ustanowić dla A. R. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach...
w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W złożonym formularzu wnioskodawczyni podała, że prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z niepełnosprawnym wymagającym opieki...

II SA/Ke 72/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-03-03

. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: ustanowić dla J. M. radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych...
dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zatem skarga J. M. jest rozpoznawana przez sądy administracyjne bez pobierania od skarżącej jakichkolwiek opłat., Wobec powyższego...
1   Następne >   +2   +5   +10   43