Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 430/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-26

w postępowaniu dotyczącym zasiłku okresowego na opłacenie usług opiekuńczych z wniosku z dnia 4 sierpnia 2009 r., Wnioskiem złożonym w dniu 2 lipca 2009 r. T. W. zwróciła...
się o przyznanie zasiłku okresowego na okres od 1 lipca 2009 r., w którym nie są świadczone usługi opiekuńcze. Wcześniej T. W. przedłożyła w dniach 19 czerwca i 14 lipca 2009...

II SA/Sz 819/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-01-26

[...] zł. J.K. jest stałym beneficjentem Ośrodka, a ostatnio udzielona pomoc to:, - zasiłek celowy specjalny w wysokości [...] zł z przeznaczeniem na zakup leków...
może być przyznany:, - specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega...

II SA/Lu 427/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-25

się o przyznanie zasiłku okresowego za okres, w którym nie są świadczone usługi opiekuńcze. Organ pierwszej instancji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego...
raz rozpoznając sprawę Wójt Gminy N. decyzją z dnia 8 lutego 2010 r., nr [...], odmówił przyznania wnioskodawczyni zasiłku okresowego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze. Organ...

II SA/Lu 439/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-25

zasiłek okresowy na opłacenie pomocy do czynności życiowych, których nie obejmuje zakres specjalistycznych usług opiekuńczych. Wskazane we wniosku prace nie mają charakteru...
utrzymuje się aktualnie z renty, zasiłku celowego na zakup żywności w kwocie 200 zł miesięcznie oraz z przyznawanych w zależności od potrzeby specjalnych zasiłków celowych...

II SA/Lu 428/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-25

Wójta Gminy N., polegającą na niezałatwieniu sprawy dotyczącej udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze, po wydaniu...
opiekuńczych od 9 lutego 2009 r. nie powoduje automatycznie, iż Teresie W. należy przyznać wnioskowany zasiłek okresowy za wcześniejszy okres jako rekompensatę braku usług...

I SA/Wa 1921/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-26

przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego oddala skargę. I. Stan faktyczny, 1. Decyzją z [...] maja 2010 r. Nr [...] Burmistrz Gminy B. odmówił przyznania...
z tym przepisem w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy...

I SA/Wa 1820/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-27

celowego i specjalnego bezzwrotnego zasiłku celowego na oddłużenie mieszkania., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ wskazał, że wnioskodawca nie spełnia jednej...
również przesłanki do przyznania specjalnego zasiłku celowego, bowiem może być on przyznany jedynie w uzasadnionych przypadkach. W niniejszej sprawie sama dysproporcja między kwotą...

II SA/Lu 431/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-25

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego I. oddala skargę; II. przyznaje [...] P. P. od Skarbu...
Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy odmawiającą przyznania T. W. specjalnego zasiłku celowego na zakup opału., Na podstawie wywiadu środowiskowego z dnia 3...

II SA/Po 821/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-27

z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje...
zaś wątpliwości, iż zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: 'Obowiązek dostarczenia środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek...