Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1029/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

pielęgnacyjne, z dniem jej wydania wnosi o uchylenie dotyczącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego'. Do wniosku dołączono oświadczenie z 14 stycznia 2020 r...
. o rezygnacji z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z [...] listopada 2019 r., Decyzją...

I OSK 944/21 - Wyrok NSA z 2022-01-12

. W uzasadnieniu decyzji podano, że podstawą negatywnego rozstrzygnięcia jest fakt posiadania przez wnioskodawczynię prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...
- ale tylko za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 października 2020 r. - był fakt uprawnienia wnioskodawczyni do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z opieką...

I SA/Wa 49/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-11

. specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad matką. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia przytoczono treść regulacji prawnych stanowiących podstawę materialno-prawną...
osoby wymagającej opieki. Nadto stwierdzono brak podstaw do uchylenia decyzji przyznającej skarżącej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego z uwagi na odmowę...

II SA/Gl 870/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-03

nad niepełnosprawnym mężem D. B. Strona oświadczyła jednocześnie, że rezygnuje z przyznanego jej specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Prezydent odmówił...
przez niego 25 roku życia, a także okoliczność, że wcześniejszą decyzją z dnia [...] r. stronie przyznano stronie specjalny zasiłek opiekuńczy. Jednak na skutek odwołania...

I OSK 1062/21 - Wyrok NSA z 2022-02-03

po ukończeniu 25 roku życia oraz osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Kolegium decyzją z [...] września 2020 r. uchyliło w całości...
przez stronę do dnia 31 października 2020 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego., Po rozpoznaniu odwołania Skarżącej, Kolegium decyzją z dnia [...] listopada 2020 r...

II SA/Go 119/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-21

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłki opiekuńczego oddala skargę. I.S. (powoływana dalej...
instancji') z dnia [...] stycznia 2021 r. [...]. odmawiającą skarżącej przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki...

II SA/Sz 1157/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-24

w dniu [...] września 2019 r. złożył oświadczenie woli o rezygnacji z dotychczas otrzymywanego specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednakże oświadczenie takie złożył...
własną z dnia [...] listopada, 2018 r. od dnia [...] września 2019 r. w przedmiocie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę strony. Wobec powyższego, organ II...

I OSK 1145/21 - Wyrok NSA z 2022-02-23

., w/w miał przyznany na okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. specjalny zasiłek opiekuńczy ze względu na sprawowanie opieki nad żoną - M...
opiekuńczego zachodzi konieczność rezygnacji z jednego z w/w świadczeń, to jednak S. A. nadal pobierał (przyznany mu od dnia 1 lipca 2020 r.) specjalny zasiłek opiekuńczy...

III SA/Kr 1274/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-03

przy tym, że żądanie strony zawarte w piśmie z dnia 10 lutego 2021 r. w pkt 2, tj. dotyczące uchylenia decyzji o specjalnym zasiłku opiekuńczym na końcowym etapie postępowania, po ustaleniu...
czy zrezygnuje ze specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kolegium uznało, że dopiero po ustaleniu wskazanej kwestii może rozważyć przyznanie skarżącej wnioskowanego świadczenia...

I OSK 1190/21 - Wyrok NSA z 2022-03-17

pielęgnacyjnego jest fakt pobierania przez nią specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wezwało wnioskodawczynię do złożenia jednoznacznego oświadczenia, czy rezygnuje ona...
z pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego i wnosi o uchylenie decyzji przyznającej to ostatnie świadczenie., W dniu 31 sierpnia 2020 r. do Samorządowego Kolegium...
1   Następne >   +2   +5   +10   53