Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 127/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-14

istnieje od [...] oraz oświadczenie własne skarżącego z dnia 6 czerwca 2018 r., że jako osoba pobierająca obecnie specjalny zasiłek opiekuńczy, z chwilą przyznania prawa...
do świadczenia pielęgnacyjnego, rezygnuje ze specjalnego zasiłku opiekuńczego na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego stosownie do regulacji art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach...

I SA/Wa 556/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

i prawny:, Wnioskiem z dnia [...] września 2017 r. P. L. zwrócił się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką A. L. ur...
specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę: L. A. ur. 1942-07-[...] na okres od 2017-11-01 do 2018-10-31 w wysokości [...] zł. miesięcznie., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł...

I OSK 3192/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r...
opiekuńczego., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., W dniu 29 maja 2017 r. W.B. złożył wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku...

II SA/Ol 834/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-05

w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną - ojcem E.L. Do wniosku dołączył m.in. oświadczenie o rezygnacji z przyznanego mu specjalnego zasiłku opiekuńczego z dniem przyznania...
wyjaśnił, że skarżący nie pracuje zawodowo, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na ojca E.L. na okres od, [...] 2018r. do [...] 2019r. Ojciec skarżącego...

II SA/Łd 207/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-10

roku sprawy ze skargi B. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla...
Rodzinie w S. z dnia [...] r. znak: [...] przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art...

II SA/Ol 897/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-19

, że strona ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę na okres od 1 listopada 2018r. do 31 października 2019r. oraz, że nigdy nie była uprawniona...
uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną. Strona złożyła oświadczenie...

II SA/Rz 15/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-12

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie na okres od 1 maja 2018 r. do 31 października 2018 r., W dniu 20...
lipca 2018 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] wpłynął wniosek skarżącej o zamianę specjalnego zasiłku opiekuńczego z na świadczenie pielęgnacyjne w kwocie...

III SA/Gd 930/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-21

Odwoławczego [...] z dnia 8 października 2018 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Wnioskiem z dnia 4 czerwca 2018 r. E. M. (zwana...
dalej: 'stroną' albo 'skarżącą') wystąpiła o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2017/2018 z tytułu niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy...

I OSK 4354/18 - Wyrok NSA z 2019-04-29

, jeden o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, a drugi o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego; oba w związku z opieką nad matką A. W. urodzoną...
z upoważnienia Prezydenta Miasta [...], przyznano J. B. specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie na okres od [...] listopada 2017 r. do [...] października...

III SA/Gd 137/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-16

. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w związku z pobieranym przez nią specjalnego zasiłku opiekuńczego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 9...
uchylić decyzję przyznającą wnioskodawczyni specjalny zasiłek opiekuńczy na męża, i dopiero następnie dokonać merytorycznego rozpoznania wniosku o świadczenie pielęgnacyjne...
1   Następne >   +2   +5   +10   50