Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 975/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-07

przyznania stypendium wskazano przekroczenie kryterium dochodowego, co wynikało z przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...
nr [...] z dnia [...] stycznia 2014 r. otrzymała specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z koniecznością sprawowania...

IV SA/Po 532/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-02

I. S.-K. na mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr [...] z dnia [...] stycznia 2014 r. otrzymała specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji...
w terminie wniosek o stypendium szkolne to wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego dokonana w czerwcu 2014 r. nie byłaby uwzględniana w dochodzie rodziny skarżącej...