Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1323/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

[...] z [...] września 2018 r. o przyznaniu Skarżącemu świadczenia rodzinnego w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego nad J. N. w kwocie 520 zł miesięcznie na okres od 1 kwietnia...
2018 r. do 31 października 2018 r.; decyzję Prezydenta [...] z [...] września 2018 r. o przyznaniu Skarżącemu świadczenia rodzinnego w formie specjalnego zasiłku...

I SA/Sz 291/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-22

[...] zł. Żona nie pracuje, nie otrzymała także specjalnego zasiłku opiekuńczego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Podatnik dodał...
decyzji orzekającej odmowę przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z dnia [...] r., Decyzją z dnia [...] r. organ podatkowy I instancji odmówił umorzenia...

I SA/Po 495/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-17

otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...]zł miesięcznie. Decyzją z [...] października 2019 r. synowi skarżącej przyznano zasiłek rodzinny w kwocie [...]zł...
zasiłki: pielęgnacyjny, z MOPSu, opiekuńczy czy rodzinny. Podkreślenia przy tym wymaga, że jak wynika z informacji o poziomie i strukturze minimum egzystencji w 2019 r...

I SA/Ke 53/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-09

okresowych, udzielaniu zasiłków celowych, celowych specjalnych bezzwrotnych, zwrotnych lub częściowo zwrotnych, usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach...
potrzeb wspólnoty, obejmujących sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. Jednostkami, które realizują w imieniu i na rzecz Gminy przedmiotowe zadania...