Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Gd 1304/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-11-26

. Z racji swej niepełnosprawności pobiera zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł, zaś małżonka Pana T., Pani Z. - specjalny zasiłek opiekuńczy w wys. 520,00 zł. Należy...
przy tym nadmienić, iż świadczenie Pani Z. jest zasiłkiem wypłacanym z racji całodobowej opieki nad niepełnosprawnym mężem, bez której nie poradziłby sobie w życiu...

I SA/Gd 1303/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-11-26

pobiera zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł, zaś małżonka Pana T., Pani Z. - specjalny zasiłek opiekuńczy w wys. 520,00 zł. Należy przy tym nadmienić...
, iż świadczenie Pani Z. jest zasiłkiem wypłacanym z racji całodobowej opieki nad niepełnosprawnym mężem, bez której nie poradziłby sobie w życiu codziennym, zaś Pani Z. z tego tytułu...

III SA/Wa 782/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej organ przyjął, że Strona osiąga dochód w kwocie 1906,40 zł, w tym: inne dochody - specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu...
Strony (w tym zasiłek pielęgnacyjny) oraz pobierana przez Stronę kwota 520 zł z tytułu zasiłku opiekuńczego. Te środki nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb...

III SA/Wa 1223/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-15

nad mężem nie pracuje, pobiera jedynie specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie, pozostały dochód stanowi renta małżonka. Strona wskazała...
sprawy wynika, iż Skarżąca mieszka wraz z niepełnosprawnym i ubezwłasnowolnionym małżonkiem, nie pracuje zawodowo. Źródłem jej utrzymania jest zasiłek opiekuńczy w wysokości...

III SA/Gl 969/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-08

społecznej w postaci przedmiotowych usług opiekuńczych i specjalnych usług opiekuńczych, działa w charakterze organu władzy publicznej, a nie w charakterze podatnika VAT...
stanowisko Miasta L. (dalej określanego jako wnioskodawca lub skarżący)dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez wnioskodawcę usług opiekuńczych...

I SA/Op 91/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-19

, udzielaniu zasiłków okresowych, udzielaniu zasiłków celowych, celowych specjalnych bezzwrotnych, zwrotnych lub częściowo zwrotnych, usługach opiekuńczych i specjalistycznych...
-Przedszkolny w Strojcu, Zespół Placówek Specjalnych w Praszce., Jednocześnie, w myśl art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996...

I SA/Łd 550/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-10

Społecznej w Z. z dnia 6 lutego 2018 r. wynika, że J. B. miał przyznane w 2016 r. specjalne zasiłki celowe w miesiącach lutym - 120 zł, maju -120 zł, wrześniu - 120 zł...
, grudniu -150 zł (co daje razem kwotę 510 zł); w 2017 r. specjalne zasiłki celowe w miesiącach lutym - 200 zł, kwietniu - 200 zł, lipcu - 230 zł, październiku - 250 zł...

I SA/Rz 549/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-19

listopada 2012r., Wobec nieprzedłożenia jakichkolwiek dokumentów potwierdzających wysokość dochodów z zasiłków rodzinnych, określono je na podstawie danych statystycznych...
. Przyjęto w tym zakresie kryteria wynikające z odrębnych przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Uwzględniając daty urodzin dzieci oraz dane...

I SA/Rz 548/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-19

dokumentów potwierdzających wysokość dochodów z zasiłków rodzinnych, określono je na podstawie danych statystycznych. Przyjęto w tym zakresie kryteria wynikające...
z odrębnych przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Uwzględniając daty urodzin dzieci oraz dane statystyczne za lata 1975-2003 ustalono...

I SA/Gd 845/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-04

: renty socjalnej Skarżącego; dochodów ojca Skarżącego, świadczeń i zasiłków; wysokość ponoszonych wydatków na utrzymanie (czynsz, prąd, ogrzewanie woda, gaz, media...
w wysokości 2.670,99 zł oraz premia netto za 2017 r. w kwocie 2.513,20 zł; matka Skarżącego jest osobą niepracującą, otrzymuje świadczenie opiekuńcze na syna wraz...