Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 542/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-28

2016 r. o waloryzacji renty, kopię decyzji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, kopię faktury za telefon...
na okres od listopada 2015 r. do października 2016 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad mężem w wysokości 520 zł miesięcznie. Na wydatki związane...

I SA/Gd 542/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-02

wypłacanej skarżącemu w kwocie 903,76 zł netto miesięcznie oraz przyznanego żonie na okres od listopada 2015 r. do października 2016 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego...
dołączył kopię decyzji ZUS z dnia 5 marca 2016 r. o waloryzacji renty oraz kopię decyzji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku...

I SA/Go 381/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-01

skarżącej (1.195,42 zł) oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego otrzymywanego przez skarżącą w celu sprawowania opieki nad mężem (520 zł)., W tak ustalonej sytuacji majątkowej...

I SA/Go 382/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-01

skarżącej (1.195,42 zł) oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego otrzymywanego przez skarżącą w celu sprawowania opieki nad mężem (520 zł)., W tak ustalonej sytuacji majątkowej...

III SA/Wa 946/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

matką. Matka skarżącej otrzymuje rentę rodzinną w wysokości ok. 1.300 zł., Do wniosku skarżąca załączyła decyzję o przyznaniu jej specjalnego zasiłku opiekuńczego...
2015 r. korzystała z zasiłków z MOPS-u. Aktualnie skarżąca utrzymuje się wyłącznie ze świadczenia opiekuńczego w wysokości 520 zł w związku koniecznością opieki nad chorą...

I SA/Lu 1280/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-18

) oraz usługi telefoniczne;, - kserokopię decyzji z dnia [...]. o przyznaniu matce przez Ośrodek Pomocy Społecznej w S. specjalnego zasiłku opiekuńczego;, - kserokopię decyzji...
oraz fakt, że chory ojciec ma zapewnioną opiekę w osobie żony, która pobiera z tego tytułu specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...]zł miesięcznie. W kontekście...

I SA/Sz 92/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-30

28.08.2015 r. bez prawa do zasiłku;, 3. decyzję OSP z 10.04.2014 r. odmawiającą przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego na [...];, 4. decyzję OSP w B z 3.12.2013...
, a od 05-11/2015 - jako fryzjerka na podstawie umowy zlecenia za wynagrodzeniem [...] zł brutto ([...] zł netto). Ponadto otrzymuje zasiłek rodzinny na [...] N., Skarżąca wskazała...

I SA/Gl 408/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-14

. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);, 2) osoby, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu...
kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, są zwolnieni z opłat abonamentowych i załączyła na tę okoliczność kserokopie decyzji o przyznaniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego...

I SA/Gl 64/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-05

funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody...
otrzymał wyniósł [...]zł., Odnosząc się do kolejnego zarzutu, organ odwoławczy powołał się na art. 30 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy...

I SA/Gl 63/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-05

, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje...
i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59; ze zm.), zgodnie z którym oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach...