Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3387/19 - Wyrok NSA z 2020-04-16

., z którego wynika, że pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad matką M. S., nieprzerwanie w okresie od 1 listopada 2014 r. do 28 czerwca 2018 r., a utrata...
. ustawy, zalicza się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku...

III SA/Gl 92/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-15

załączyła zaświadczenie z MOPS o pobieraniu w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 1 listopada 2019 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego, oświadczenie o opiekowaniu...
dla bezrobotnych. Potwierdza powyższe zaświadczenie o pobieraniu od 1 kwietnia 2015 r. do 1 listopada 2019 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką...

III SA/Gd 852/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-27

przed zarejestrowaniem , tj. od 11 września 2017 r. do 11 marca 2019 r., pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy od dnia 11 września 2017 r. do dnia 30 września 2018 r...
w/w ustawy do 365 dni , o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie...

III SA/Kr 148/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-21

, że przed zarejestrowaniemw Urzędzie Pracy, sprawowała opiekę nad babcią i pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy. W dniu 21 października 2019 r., zrezygnowała z tego zasiłku. Następnie...
., oraz zaświadczenie z Urzędu Miasta, Centrum Świadczeń z 22 października 2019 r., potwierdzającego, że pobierała ona specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

II SA/Wa 1155/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-23

r., specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad matką na okres od [...] listopada 2018 r. do [...] października 2019 r. Jednakże wypłata...
. sprawował opiekę nad mamą do dnia umieszczenia jej w Domu Pomocy Społecznej, tj. do dnia [...] lipca 2019 r. i nie utracił prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z powodu...

II SA/Wa 111/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-16

r. o systemie ubezpieczeń społecznych;, 9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych...
2019 r.nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną w nią w mocy decyzję S. M. z [...] października 2019...

II SA/Ol 698/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-10

. o systemie ubezpieczeń społecznych;, 9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych...
(spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 grudnia 2020 r. sprawy ze skargi S. K. na decyzję Wojewody z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zasiłku...

II SA/Sz 369/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-18

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu...
. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej oraz zasiłku dla bezrobotnych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. wydaną...

II SA/Sz 326/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-12

lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
[...] nr [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] marca 2020 r., nr [...], Wojewoda [...] na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14...

I OW 45/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

systemów zabezpieczenia społecznego, nie jest - w myśl przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - zobowiązana do alimentacji na rzecz osoby, na którą wnioskodawca złożył...
i opiekuńczy, jest zobowiązana do alimentacji. Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym ze świadczeń rodzinnych wskazanych w art.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r...