Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 418/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-06-13

o jego przyznanie. Do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego konieczne było przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który jednak nie mógł się odbyć...
w urzędzie pracy strona udokumentowała okres pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. Przedłożyła ponadto...

II SA/Ol 145/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-14

(dalej jako: PUP) w dniu '[...]'r. Oświadczyła, że od dnia '[...]'r. do dnia '[...]'r. otrzymywała specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad ojcem Z Z, obecnie...
, łącznie przez okres co najmniej 365 dni pobierał świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku...

IV SA/Gl 11/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-19

mu specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką od 01.11.2014 r. do 31.10.2018 r. Ze względu na stan zdrowia wymagający specjalistycznej opieki...
, a o tym fakcie powiadomiono organ. Prezydent Miasta C. decyzją z [...]r. uchylił w całości decyzję przyznającą prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego od 01.11.2017 r...

II SA/Rz 781/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-10-02

, czy też kolejno nad każdym z nich, i przez cały ten okres pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy raz na matkę raz na ojca, a prawo do tego świadczenia ustało w związku ze śmiercią...
, iż skarżąca pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany na matkę w okresie od 28 maja 2015 r. do 31 maja 2018 r. Utrata prawa do zasiłku nastąpiła z powodu upływu...

II SA/Rz 1095/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-03

: [...], z którego wynika, iż w okresie od 13 lipca 2017 r. do 31 października 2018 r., oraz od 23 listopada 2018 r. do 26 maja 2019 r. pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy...
w związku z opieką nad bratem,, - decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. znak: [...] o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego od 23 listopada...

II SA/Ol 645/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-22

, aby skarżąca mogła uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych musiały zostać spełnione dwa warunki: po pierwsze, skarżąca musiałaby pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy...
ust. 2 pkt 9 u.p.z.p. łączy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z pobieranym specjalnym zasiłkiem opiekuńczym lub świadczeniem pielęgnacyjnym, a nie z samym faktem...

IV SA/Gl 957/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-05

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.);, 9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego...
z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych 1) stwierdza nieważność decyzji Wojewody Śląskiego z dnia [...] r. nr [...]; 2) uchyla zaskarżoną decyzję...

IV SA/Gl 1134/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-03

. 963, z późn. zm.);, 9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku...
z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta G. z dnia [...] r. nr [...]; 2...

IV SA/Wr 85/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-28

ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.);, - pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów...
., z dnia [...], nr [...], w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku, , oddala skargę w całości;, przyznaje adwokatowi P. W. od Skarbu...

III SA/Łd 993/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-21

, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych...
. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnego oddala skargę...
1   Następne >   2