Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-28

prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę organ administracji wniósł o utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
wątpliwości, iż przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Z zawartego...

IV SAB/Wr 124/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-21

niejawnym sprawy ze skargi H. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta W. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
prowadzenie przez Prezydenta Miasta W. postępowania w przedmiocie przyznania jej specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką sprawowaną nad matką - L. S., Do skargi...

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-19

D.Ż. na decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: 1/ przyznać skarżącej prawo pomocy...
Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku...

IV SA/Gl 1140/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-16

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. J. na decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę...
. Prezydent Miasta B. decyzją z dnia [...]r. nr [...] odmówił D. J. przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. W decyzji zawarto pouczenie, iż stronie...

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-22

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: przyznać adwokatowi J,H,, prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul...
/Łd 1033/14 o odrzuceniu skargi D.Ż. na decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. W ww. piśmie...

VIII SA/Wa 878/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

skargę na decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] września 2013 r. w przedmiocie odmowy przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. C. na decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku...

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-09

roku w sprawie ze skargi D. Ż. na decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia[...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n...
Miasta Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W dniu 11 grudnia 2014 roku skarżąca złożyła pismo zatytułowane 'skarga kasacyjna...

IV SO/Wr 32/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-21

we Wrocławiu skargę na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta Miasta W. postępowania w przedmiocie przyznania jej specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką sprawowaną...
zwalczania przewlekłości postępowania toczącego się przed Prezydentem W. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Stąd też w pełni uprawnione jest stwierdzenie...

I SAB/Wa 402/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-13

wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić wniosek o przyznanie prawa pomocy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Skarga kasacyjna skarżącego od powyższego wyroku została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 30...

II SA/Sz 951/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-22

o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od dnia wejścia...
1   Następne >   3