Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 273/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w związku...
z bezdomności, usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne). Skoro zatem wnioskodawca domaga się przyznania zasiłku okresowego, to wnioskowane świadczenie mieści...

I OW 251/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

, bowiem w miejscu pobytu wskazanym na podstawie art. 101 ust. 3 u.p.s. mogą być udzielone: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy...
Burmistrzem Miasta X a Prezydentem Poznania w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. S. w sprawie przyznania świadczenia w formie zasiłku stałego wraz...

I OW 265/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

pomocy społecznej i dofinansowania do pobytu, w istocie jest wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego (art...
, uznał że przedmiotem wniosku jest udzielenie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego, to w ocenie organu, nie zachodzą przesłanki...