Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SA/Rz 1851/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-10

Odwoławczego z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Prezydenta Miasta...
sierpnia 2021 r. nr ŚS-R.5131.3.006737.2021.43489.JSZ o odmowie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wydanie decyzji poprzedzało postępowanie administracyjne...

II SAB/Rz 6/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-06-01

rozpatrzenia ponaglenia wniesionego przez skarżącą na niezałatwienie przez Prezydenta Miasta Rzeszowa sprawy o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego; - przewlekłego...
sierpnia 2021 r. nr ŚS-R.5131.3.006737.2021.43489.JSZ, wydanej w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego;, 2. bezczynność i przewlekłe rozpatrzenia odwołania...

II SA/Wa 780/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

się opieki nad osobą niebędącą jego krewnym w linii prostej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w W. odmówił mu specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawanego z tytułu...
losowego o charakterze nadzwyczajnym. Brak prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną oraz trudna sytuacja materialna...

II SA/Wa 1995/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-16

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto, ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie...
, że w I półroczu 2014 r. wypłacano przeciętnie ponad 103.000 świadczeń pielęgnacyjnych oraz ponad 14.000 specjalnych zasiłków opiekuńczych (dane dot. zasiłku dla opiekunów...

II SA/Rz 1264/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-15

. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa...
w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia...

II SA/Rz 1210/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-10-07

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów...
prawa do wcześniejszej emerytury, ani żadnego świadczenia opiekuńczego w Polsce oraz za granicą., Po tak przeprowadzonym postępowaniu, Wójt Gminy [...] decyzją z dnia 7...

II SA/Rz 1677/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-17

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna...
r. nr [...], z dnia [...] października 2018 r. nr [...] oraz z dnia [...] września 2018 r. nr [...] przyznano skarżącej zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków...

II SA/Wa 1793/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

mieszkaniowe skarżącego wynoszą łącznie 796 złotych miesięcznie, zaś skarżący utrzymuje się z renty specjalnej wynoszącej 853 złotych netto oraz zasiłku pielęgnacyjnego...
, że skarżący może wystąpić o przyznanie usług opiekuńczych przez ośrodek pomocy społecznej. Ponadto, organ zauważył, że otrzymywanie renty specjalnej umożliwia skarżącemu...

II SA/Wa 1614/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-13

jest osobą cierpiącą na [...]. Z powodu wieku nie jest już w stanie podołać obowiązkom opiekuńczym. Dlatego też zainteresowany uważa, iż złożenie wniosku o świadczenie specjalne...
nad niepełnosprawną córką i zmuszony będzie do oddania córki pod opiekę w specjalnym zakładzie opiekuńczym. Skarżący wskazał, iż złożony przez niego wniosek 'nie jest wyrazem...

II SA/Wa 1243/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-05

. w formie specjalnych zasiłków celowych na zakup opału na okres zimowy oraz korzysta z pomocy żywnościowej Programu [...]. Organ zauważył, że skarżący odmawia proponowanej...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej - oddala skargę - Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...], Prezes Rady Ministrów (dalej...
1   Następne >   3