Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SA/Wa 1995/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-16

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto, ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie...
, że w I półroczu 2014 r. wypłacano przeciętnie ponad 103.000 świadczeń pielęgnacyjnych oraz ponad 14.000 specjalnych zasiłków opiekuńczych (dane dot. zasiłku dla opiekunów...

II SA/Wa 1793/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

mieszkaniowe skarżącego wynoszą łącznie 796 złotych miesięcznie, zaś skarżący utrzymuje się z renty specjalnej wynoszącej 853 złotych netto oraz zasiłku pielęgnacyjnego...
, że skarżący może wystąpić o przyznanie usług opiekuńczych przez ośrodek pomocy społecznej. Ponadto, organ zauważył, że otrzymywanie renty specjalnej umożliwia skarżącemu...

II SA/Wa 1614/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-13

jest osobą cierpiącą na [...]. Z powodu wieku nie jest już w stanie podołać obowiązkom opiekuńczym. Dlatego też zainteresowany uważa, iż złożenie wniosku o świadczenie specjalne...
nad niepełnosprawną córką i zmuszony będzie do oddania córki pod opiekę w specjalnym zakładzie opiekuńczym. Skarżący wskazał, iż złożony przez niego wniosek 'nie jest wyrazem...

II SA/Wa 1243/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-05

. w formie specjalnych zasiłków celowych na zakup opału na okres zimowy oraz korzysta z pomocy żywnościowej Programu [...]. Organ zauważył, że skarżący odmawia proponowanej...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej - oddala skargę - Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...], Prezes Rady Ministrów (dalej...

II SA/Wa 948/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-20

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania renty specjalnej - oddala skargę - Prezes Rady Ministrów postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2016 r. znak...
. o przyznanie renty specjalnej w trybie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 78...

II SA/Wa 1179/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-28

przy pomocy kuli. Znana jest także zawodowym służbom społecznym od 1997 r. Korzysta ze świadczeń pieniężnych, w formie zasiłków celowych i w formie usług opiekuńczych z uwagi...
zasiłek celowy specjalny na pokrycie części lub całości leków i leczenia w wysokości 200 zł, 100 zł na zakup żywności oraz 50 zł na zakup środków czystości. Ponadto...

II SA/Wa 1333/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-30

świadczenia specjalnego., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał na treść art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych...
(Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) oraz wskazał na wypracowane zasady orzecznicze, zalecające przyznawanie świadczenia specjalnego osobom legitymującym...

II SA/Wa 2414/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-29

[...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego oddala skargę Zaskarżonym aktem, Prezes Rady Ministrów - na podstawie art. 82 ust. 1...
emerytalna' - po rozpoznaniu wniosku p. K. G., zwanego dalej 'Wnioskodawcą', w sprawie przyznania mu emerytury specjalnej, odmówił przyznania świadczenia specjalnego...

I OSK 3774/18 - Wyrok NSA z 2018-12-28

przyznania renty specjalnej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2018 r. sygn. akt II SA/Wa 1961/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę...
Z.B. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej., Powyższy wyrok zapadł w następującym...

II SA/Wa 1961/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej oddala skargę Decyzją z dnia [...] września 2017 r. Prezes Rady Ministrów utrzymał w mocy swoją...
wcześniejszą decyzję z dnia [...] lipca 2017 r.o odmowie przyznania Z. B. renty specjalnej., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, ze przyznanie świadczenia na podstawie...
1   Następne >   2