Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Ke 366/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-19

, ponieważ zaprzestała ona użytkowania gospodarstwa od 1 lipca 2018 r. Od tego dnia uzyskuje dochód w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę. Gospodarstwo rolne od 1 lipca...
i od tej daty przyznano stronie prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z niepodejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki...

I SA/Ke 440/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-10

rolnym oraz przyznanie B. M. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 lipca 2018 r., Organ przyznał, że aktualna sytuacji finansowa B. M. jest trudna...
w której wskazano zarówno źródła dochodu (zasiłek opiekuńczy, dopłaty AMiR, rentę rodzinną matki skarżącej) jak i wydatki bytowe, (energia, opał, leki, żywność gaz, woda...

I OW 156/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-02

: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; 3) zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art.22 a; 4) świadczenia wypłacane...
., Zgodnie z art.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 2) świadczenia opiekuńcze...

I SA/Ke 135/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-06-19

rolników i przyznaniu jej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. To, czy niekorzystne zjawiska atmosferyczne w postaci suszy mogło mieć wpływ na możliwości płatnicze...
miesięczny dochód z takiego gospodarstwa wynosi 283,25 zł miesięcznie, zasiłku opiekuńczego na matkę wypłacanego od 1 lipca 2018 r. - 520 zł miesięcznie, dopłat ARiMR - 3...