Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

I SA/Wa 1235/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-07

2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaskarżoną decyzją...
z 7 stycznia 2020 r. nr 211/2020 w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Podstawę prawną decyzji stanowiły przepisy art. 138 § 1 pkt 1...

II SA/Wa 94/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-13

organu kwestią sporną w sprawie jest data utraty statusu bezrobotnego przez skarżącą z powodu wstecznego nabycia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Strona...
postępowania uważa, że utrata statusu z dniem [...] kwietnia 2016 r. jest zbyt późna w stosunku do daty przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego i powoduje rażące...

I SA/Wa 1503/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie od dnia [...] listopada 2018 r. do dnia, [...] października 2019 r., a w znajdującym się w aktach sprawy...
oświadczeniu z dnia [...] stycznia 2019 r. wyraziła jedynie gotowość z rezygnacji ze specjalnego zasiłku opiekuńczego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o świadczenie...

I SA/Wa 1965/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-14

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
systemów zabezpieczenia społecznego. Następnie decyzją z 21 czerwca 2020 r. nr 2019/ŚR/2020 Wojewoda Mazowiecki odmówił Skarżącej prawa do zasiłku rodzinnego w wysokości dodatku...

I SA/Wa 1966/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-14

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy...
systemów zabezpieczenia społecznego. Następnie decyzją z 21 czerwca 2020 r. nr 2021/ŚR/2020 Wojewoda Mazowiecki odmówił Skarżącej prawa do zasiłku rodzinnego w wysokości...

I SA/Wa 2395/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny...
zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi [...] zł od [...] listopada 2019 r., W myśl art...

I SA/Wa 494/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-20

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna...
odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W uzasadnieniu ww. decyzji Wojewoda [...] wskazał, że ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w formie dodatku dyferencyjnego za okres od 1...

I SA/Wa 2525/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-29

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek...
opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 oraz z 2019 r...

I OSK 2402/20 - Wyrok NSA z 2022-12-14

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
[...] czerwca 2019 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku rodzinnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 14 listopada 2019 r...

I SA/Wa 2723/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-04

lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w |, |ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz...
. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30 kwietnia 2004 r., z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, z późn. zm...
1   Następne >   3