Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Wa 94/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-13

organu kwestią sporną w sprawie jest data utraty statusu bezrobotnego przez skarżącą z powodu wstecznego nabycia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Strona...
postępowania uważa, że utrata statusu z dniem [...] kwietnia 2016 r. jest zbyt późna w stosunku do daty przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego i powoduje rażące...

I SA/Wa 1503/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie od dnia [...] listopada 2018 r. do dnia, [...] października 2019 r., a w znajdującym się w aktach sprawy...
oświadczeniu z dnia [...] stycznia 2019 r. wyraziła jedynie gotowość z rezygnacji ze specjalnego zasiłku opiekuńczego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o świadczenie...

I SA/Wa 2395/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny...
zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi [...] zł od [...] listopada 2019 r., W myśl art...

I SA/Wa 429/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-30

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 1. uchyla zaskarżoną...

I SA/Wa 1760/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-14

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek...
opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 2092...

I SA/Wa 430/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-30

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu...
się w [...] i nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych. W konsekwencji przyjmując, że ojciec dziecka pracuje i mieszka we [...], organy uznały, że na dzień złożenia wniosku oraz na dzień...