Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

II SA/Ol 88/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-25

sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, a do tego zasiłku, do 31 października 2020 r. uprawniona jest skarżąca., Na skutek wniesionego odwołania...
, ale tylko za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 października 2020 r. był fakt uprawnienia do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ta negatywna przesłanka istniała...

II SA/Ol 549/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-27

. Podniósł ponadto, że decyzją z 22 listopada 2019 r. przyznał Skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy na matkę, a decyzja ta nadal pozostaje w obrocie prawnym...
specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016 r. poz. 162...

II SA/Ol 167/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-22

sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, a do tego zasiłku, do 31 października 2020 r. uprawniona jest skarżąca., Na skutek wniesionego...
pielęgnacyjnego, ale tylko za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 października 2020 r. był fakt uprawnienia do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ta negatywna przesłanka...

II SA/Ol 550/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-29

pkt 1 lit. b u.ś.r., świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia...
w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:, 1) świadczenia rodzicielskiego lub, 2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub, 3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub, 4...

II SA/Ol 546/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-24

opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r...
istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy i przyjęcie, że sam fakt pobierania przez skarżącego specjalnego zasiłku opiekuńczego skutkuje brakiem prawa do świadczenia...

II SA/Ol 178/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-12

godziny na dobę i w związku z tym całkowicie zrezygnowała z zatrudnienia. Do 2021 r . otrzymywała z tego tytułu specjalny zasiłek opiekuńczy, obecnie go nie otrzymuje...
również otrzymywanie przez skarżącą od 2015 r. do 2021 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad niepełnosprawna matką., Przy ponownym rozpatrywaniu wniosku skarżącej...

II SA/Ol 113/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-02

, iż wyklucza on możliwość zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego;, - art. 27 ust. 5 u.ś.r. poprzez jego błędną wykładnię...
, wnosi o uchylenie decyzji przyznającej zasiłek dla opiekuna., Decyzją z dnia '[...]' organ I instancji odmówił przyznania wnioskowanego świadczenia. W uzasadnieniu...

II SA/Ol 572/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-15

, że zakres i wymiar opieki nie budziły wątpliwości organu I instancji, który w maju 2019 r. przyznał skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy. W ocenie skarżącego niezbędne...
i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Ol 616/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-03

zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 lub zasiłku...
z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują...

II SA/Ol 600/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-24

. 27 ust. 5 u.ś.r., gdzie wskazano, że w przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku...
pieczy zastępczej, 4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny...
1   Następne >   2