Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SAB/Bd 48/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-10-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na bezczynność [...][...] Ośrodka Pomocy Społecznej w[...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
w [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę, udzielonej pismem z dnia [...] maja 2014 r., [...] [...] Ośrodka Pomocy...

II SAB/Bd 48/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-06-02

specjalnego zasiłku opiekuńczego postanowił: 1. ustanowić adwokata, 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie. Dnia 22 maja 2014 r. S. K. złożył wniosek (formularz PPF...
, iż skarżący skarży bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Należy podkreślić...

II SAB/Lu 80/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-18

, przewidziany w art. 39 ustawy przyznawany jest bowiem w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, natomiast przyznanie specjalnego zasiłku celowego (art. 41 ustawy...
., Skarżący zarzuca organowi administracji publicznej bezczynność polegającą na niewydaniu decyzji w sprawie jego wniosku specjalistyczne usługi opiekuńcze., Jak wynika z akt...