Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SO/Bk 12/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-04-24

Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. z dnia [...] grudnia 2016 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie w zakresie...
., Niniejsza sprawa dotyczy specjalnego zasiłku opiekuńczego, należy zatem do kategorii spraw wymienionych w powołanym przepisie. W konsekwencji skarżący korzysta z ustawowego...

IV SA/Wr 423/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-01

2018 r., nr [...] uchylającą w całości decyzję Prezydenta Miasta W. z dnia 19 stycznia 2018 r., nr [...] w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
postępowania w sprawie przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego zarówno przez organ pierwszej instancji (IV SAB/Wr 124/18), jak i organ odwoławczy (IV SAB/Wr...

IV SA/Wr 423/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-16

, a od listopada wynosi [...] zł brutto, co potwierdziła decyzją urzędu pracy. Wcześniej otrzymywała specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką...
, gdyż [...]r. zmarła jej matka, z którą wspólnie mieszkała i aktualnie utrzymuje się z zasiłku dla osób bezrobotnych, który do października wynosił [...] zł brutto...

II SAB/Bk 33/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-10

;, 2. odmowie przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wymienionych w art. 36 pkt 1 lit. a i c, tj. zasiłku stałego i specjalnego zasiłku celowego...
opiekuńczych, mieszkania chronionego oraz pobytu i usług w domu pomocy społecznej;, 3. umorzeniu postępowania w przedmiocie zasiłku okresowego;, 4. wypłacie zasiłku, o którym mowa...

IV SA/Wr 444/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-12

:, 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;, 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek...
, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;, 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;, 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;, 6...

II SA/Wa 2486/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-16

,, - zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego,, - wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd,, - innych;, b) przyznających...
określone ustawą o pomocy społecznej, ze wskazaniem liczby decyzji w odniesieniu do poszczególnych przyznanych form świadczeń tj.:, - zasiłku stałego,, - zasiłku okresowego...