Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 390/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-05

[...] zł brutto. Matka wnioskodawcy, I. L. - S. , pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł w związku z opieką nad mamą. Rodzina pobiera świadczenie wychowawcze...
zasiłek opiekuńczy), których wysokość pozwala na pokrycie najbardziej podstawowych potrzeb bytowych. Rodzina korzysta z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego wraz...

I SA/Kr 391/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-05

piłki nożnej za wynagrodzeniem [...] zł brutto. Matka wnioskodawcy, I. L. - S. , pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł w związku z opieką nad mamą...
(wynagrodzenie za pracę na ˝ etatu i specjalny zasiłek opiekuńczy), których wysokość pozwala na pokrycie najbardziej podstawowych potrzeb bytowych. Rodzina korzysta z pomocy...

I SA/Go 381/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-01

skarżącej (1.195,42 zł) oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego otrzymywanego przez skarżącą w celu sprawowania opieki nad mężem (520 zł)., W tak ustalonej sytuacji majątkowej...

I SA/Go 382/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-01

skarżącej (1.195,42 zł) oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego otrzymywanego przez skarżącą w celu sprawowania opieki nad mężem (520 zł)., W tak ustalonej sytuacji majątkowej...

I SPP/Go 82/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-11

ona specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 620 zł miesięcznie oraz zasiłki rodzinne w łącznej wysokości 317 zł. We wrześniu 2019 r. otrzymaa również jednorazowy zasiłek...
swojego wniosku podniosła, że nie posiada środków finansowych niezbędnych do opłacenia wpisu. Jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Nie posiada stałych źródeł...

III SA/Wa 946/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

matką. Matka skarżącej otrzymuje rentę rodzinną w wysokości ok. 1.300 zł., Do wniosku skarżąca załączyła decyzję o przyznaniu jej specjalnego zasiłku opiekuńczego...
2015 r. korzystała z zasiłków z MOPS-u. Aktualnie skarżąca utrzymuje się wyłącznie ze świadczenia opiekuńczego w wysokości 520 zł w związku koniecznością opieki nad chorą...

I SA/Sz 92/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-30

28.08.2015 r. bez prawa do zasiłku;, 3. decyzję OSP z 10.04.2014 r. odmawiającą przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego na [...];, 4. decyzję OSP w B z 3.12.2013...
, a od 05-11/2015 - jako fryzjerka na podstawie umowy zlecenia za wynagrodzeniem [...] zł brutto ([...] zł netto). Ponadto otrzymuje zasiłek rodzinny na [...] N., Skarżąca wskazała...

I SA/Gd 1017/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-27

na umowę o pracę z wynagrodzeniem 667,86 zł, jednakże umowa została rozwiązana i aktualnie otrzymuje on specjalne świadczenie opiekuńcze w kwocie 520 zł miesięcznie z tytułu...
sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Małżonkowie mają na utrzymaniu małoletnie dziecko, na które wnioskodawczyni otrzymuje zasiłek rodzinny w wysokości 106 zł...

I SA/Po 893/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-07

, że ma [...] córkę i [...] syna. Dzieci mieszkają z matką, on natomiast nie ponosi kosztów ich utrzymania. Oświadczył, że szuka pracy i nie przysługuje jemu prawo do zasiłku...
[...] o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, decyzji Starosty z dnia [...] o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku., Na wezwanie...

I FZ 68/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

., Sąd pierwszej instancji wskazał, że w złożonym na formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący wskazał, że jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku...
również, że nieuzasadnione jest wymaganie aby skarżący tworzył specjalną rezerwę na poczet przyszłych kosztów sądowych, w sytuacji gdy istnieje konieczność bieżącego finansowania działalności...
1   Następne >   2