Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 782/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej organ przyjął, że Strona osiąga dochód w kwocie 1906,40 zł, w tym: inne dochody - specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu...
Strony (w tym zasiłek pielęgnacyjny) oraz pobierana przez Stronę kwota 520 zł z tytułu zasiłku opiekuńczego. Te środki nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb...

III SA/Wa 1223/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-15

nad mężem nie pracuje, pobiera jedynie specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie, pozostały dochód stanowi renta małżonka. Strona wskazała...
sprawy wynika, iż Skarżąca mieszka wraz z niepełnosprawnym i ubezwłasnowolnionym małżonkiem, nie pracuje zawodowo. Źródłem jej utrzymania jest zasiłek opiekuńczy w wysokości...

I SA/Rz 549/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-19

listopada 2012r., Wobec nieprzedłożenia jakichkolwiek dokumentów potwierdzających wysokość dochodów z zasiłków rodzinnych, określono je na podstawie danych statystycznych...
. Przyjęto w tym zakresie kryteria wynikające z odrębnych przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Uwzględniając daty urodzin dzieci oraz dane...

I SA/Rz 548/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-19

dokumentów potwierdzających wysokość dochodów z zasiłków rodzinnych, określono je na podstawie danych statystycznych. Przyjęto w tym zakresie kryteria wynikające...
z odrębnych przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Uwzględniając daty urodzin dzieci oraz dane statystyczne za lata 1975-2003 ustalono...

I SA/Gd 845/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-04

: renty socjalnej Skarżącego; dochodów ojca Skarżącego, świadczeń i zasiłków; wysokość ponoszonych wydatków na utrzymanie (czynsz, prąd, ogrzewanie woda, gaz, media...
w wysokości 2.670,99 zł oraz premia netto za 2017 r. w kwocie 2.513,20 zł; matka Skarżącego jest osobą niepracującą, otrzymuje świadczenie opiekuńcze na syna wraz...