Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

III SA/Gd 135/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-26

niejawnym sprawy ze skargi U. D. na decyzję Burmistrza z dnia 2 stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę...
. Decyzją z dnia 2 stycznia 2014 r. (nr [...]) Burmistrz odmówił U. D. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad mężem., Strona złożyła odwołanie...

III SAB/Gd 48/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-08-24

niejawnym sprawy ze skargi A.L. na bezczynność Burmistrza Miasta w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę. A.L. (zwana dalej...
także 'skarżącą') wniosła skargę na bezczynność Burmistrza Miasta w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta wniósł o odrzucenie skargi...

II SA/Bd 1323/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-30

niejawnym sprawy ze skargi R.O. na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 16 października 2013...

II SAB/Łd 40/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-06-22

dotyczyło postępowania o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego na wniosek z 14 marca 2019 r., które zostało rozpatrzone postanowieniem Samorządowego Kolegium...
wszczętym z wniosku skarżącego w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, a nie w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Załączony do skargi...

I SA/Wa 73/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-21

do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia...
ten stanowi, że w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń: 1) świadczenia rodzicielskiego lub 2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub 3) specjalnego zasiłku...

II SA/Rz 1375/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-01-29

. Zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 1b u.ś.r. świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. Jednakże mając na uwadze wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 27/13...

II SAB/Bd 77/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-26

lub opieki społecznej jednostkę organizacyjną gminy/miasta na prawach powiatu tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek...
opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad matką, aktualnego zaświadczenia o posiadaniu statusu bezrobotnego, udokumentowanego oświadczenia o wysokości...

II SAB/Bk 18/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-09

' tj. zasiłku stałego i specjalnego zasiłku celowego i niepieniężnych z art. 36 pkt 2 lit. 'c', 'd', 'f' oraz od 'i' do 'o', tj. składki na ubezpieczenie społeczne...
w Z. działającemu z upoważnienia Burmistrza Z. w sprawie wszczętej wnioskiem złożonym [...] maja 2004 r. o przyznanie mu zasiłku zgodnie z treścią art. 36 ustawy o pomocy...