Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SA/Ol 633/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-10-09

niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskowanego na J. Ł., dla której skarżąca jest bratanicą., Należy zatem wskazać, że w myśl art. 127 § 1 k.p.a. od decyzji...

II SAB/Po 136/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-21

), specjalnych zasiłków opiekuńczych (szo), jako strona postępowania wnoszę o udzielenie następujących informacji i wyjaśnień w kwestii ponownego wszczęcia postępowania...
postępowania w 2016 roku dotyczącym świadczeń rodzinnych, wychowawczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych. Nie wskazała konkretnych decyzji. Skarżąca sformułowała 5 pytań...

II SAB/Po 73/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-28

mnie i mojej rodziny dotyczących świadczeń rodzinnych i dodatków do nich (rodzinne), świadczeń wychowawczych (500 plus), specjalnych zasiłków opiekuńczych (szo...
zarzuciła szereg naruszeń dotyczących prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej specjalnego zasiłku opiekuńczego, które toczy się przed Burmistrzem...

I OW 334/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

, specjalny zasiłek celowy, opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki...
pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a Burmistrzem C. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. z dnia 26 września 2017r. o przyznanie zasiłku...

I OW 334/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-11

. (np. decyzja z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w sprawie specjalnego zasiłku celowego)., Skoro w sprawie dotyczącej skierowania do domu pomocy społecznej właściwą...