Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Wa 1998/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu...
rodzicielskiego lub 2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub 3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub 4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub 5) zasiłku...

I SA/Wa 1572/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta C...
., nr [...] utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta C. z dnia [...] kwietnia 2013r., nr [...] o odmowie przyznania M. D. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...

I SA/Wa 49/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-11

. specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad matką. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia przytoczono treść regulacji prawnych stanowiących podstawę materialno-prawną...
osoby wymagającej opieki. Nadto stwierdzono brak podstaw do uchylenia decyzji przyznającej skarżącej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego z uwagi na odmowę...

I SA/Wa 556/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

i prawny:, Wnioskiem z dnia [...] września 2017 r. P. L. zwrócił się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką A. L. ur...
specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę: L. A. ur. 1942-07-[...] na okres od 2017-11-01 do 2018-10-31 w wysokości [...] zł. miesięcznie., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł...

I SA/Wa 2095/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-03

spełniony warunek z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit a ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż M. S. pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany na matkę, w związku z czym...
świadczenie w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, powinna dokonać wyboru jednego z tych świadczeń poprzez rezygnację z pobierania jednego z tych świadczeń. Wybór...

I SA/Wa 2445/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-21

przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...]; 2. stwierdza...
[...] z dnia [...] czerwca 2013 r., nr [...] w sprawie odmowy przyznania E. M. specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wydane w następujących...

VIII SA/Wa 848/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-03

wnioskowanego świadczenia z uwagi na fakt, że strona pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany decyzją z [...] listopada 2020 r. nr [...] na okres od [...] listopada...
postępowanie w sprawie uchylenia decyzji przyznającej stronie specjalny zasiłek opiekuńczy. Decyzją nr [...] z [...] maja 2021r. Burmistrz stwierdził brak podstaw...

I SA/Wa 473/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym S.K., który legitymuje się orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności...

I SA/Wa 698/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

Odwoławcze w [...] z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną...
r. w wysokości [...] zł jest nienależnie pobranym specjalnym zasiłkiem opiekuńczym oraz zobowiązującą go do zwrotu tej kwoty., Decyzja powyższa wydana została w oparciu...

VIII SA/Wa 821/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję...
przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad ojcem K. G. na okres od [...] lipca 2013 r., Zaskarżona decyzja została oparta na następujących...
1   Następne >   +2   +5   +10   87