Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 758/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-11

w L. z dnia [...] maja [...] r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę Decyzją z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] Burmistrz Gminy R...
' odmówił I.S-K (dalej jako 'skarżąca') świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji przedstawił stan...

II SA/Po 1026/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia I. Przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie...
w jakim pomija wśród uprawnionych do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które nie podejmują zatrudnienia lub innej...

II SA/Po 1007/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-17

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
... 2013 r. nr ..., po rozpatrzeniu odwołania D. J. od decyzji Burmistrza K. z dnia ... 2013 r. nr ... o odmowie przyznania D. J. specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu...

IV SA/Po 929/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-18

(...) r., nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę Decyzja z dnia [...] maja 2014 r. numer [...] Wójt [...] na podstawie art. 2 ust. 2, art...
opiekuńczego, wnioskowanego na Z. A. W uzasadnieniu podał, że S. W. w dniu [...].04.2014 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

IV SA/Po 71/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-15

Odwoławczego z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza P...
świadczenia., W dalszej części uzasadnienia organ po przytoczeniu treści przepisów prawa wskazał, że przesłanką warunkującą przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Po 1229/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-02

Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia 17 stycznia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
jako 'Prezydent') z dnia (...) października 2013 r., (...) w sprawie odmowy przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2013/2014., Powyższe...

II SA/Po 899/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. określa...
) - odmówił przyznania D. I. specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem M. K...

IV SA/Po 199/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-06

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. Burmistrz Miasta i Gminy M. decyzją z [...].11.2019r., nr [...], wydaną...
31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy...

IV SA/Po 826/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-28

specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi negatywną przesłankę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego;, - naruszenie art. 27 ust. 5 w zw. z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b u.ś.r....
przez nieuwzględnienie, iż w razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego osoba uprawniona ma prawo do wyboru jednego...

II SA/Po 903/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
. Nr [...] o odmowie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad matką B. J., utrzymał w mocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   92