Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 65/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-03-10

D. K. (dalej jako: 'skarżąca') specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawną w stopniu znacznym mamą A. S. na okres od 1 listopada 2018 r. do 31...
i uchylenie decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy w przypadku przyznania wnioskowanego świadczenia. Skarżąca wskazała na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego...

II SA/Ol 877/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-17

nad niepełnosprawną w stopniu znacznym matką. Jednocześnie skarżący wniósł, o uchylenie decyzji z '[...]' r. przyznającej mu specjalny zasiłek opiekuńczy w związku...
i odmówił uchylenia decyzji z '[...]' r. przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy. W uzasadnieniu organ I instancji wyjaśnił, że nie została spełniona przesłanka...

II SA/Ol 995/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

, że z dniem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje ze specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z '[...]' r., Decyzją z '[...]' r. Kierownik Gminnego Ośrodka...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarżący, reprezentowany przez adwokata, wniósł odwołanie od powyższej decyzji, zarzucając:, 1) naruszenie prawa materialnego mającego...

II SA/Ol 186/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-17

przedmiotowego świadczenia. Podniósł ponadto, że Skarżącej przyznano specjalny zasiłek opiekuńczy., Po rozpoznaniu odwołania Skarżącej Samorządowe Kolegium Odwoławcze, '[...]' (dalej...
decyzję z '[...]' r., którą przyznał Skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...

II SA/Ol 596/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-21

oświadczenie o rezygnacji z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ale dopiero od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Decyzją z dnia '[...]', Dyrektor Miejskiego...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem, które to zostało przyznane ostateczną decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...

II SA/Ol 34/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-17

. b ustawy, gdyż decyzją z '[...]' r. przyznano Skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy. Organ pierwszej instancji podniósł ponadto, że również z uwagi na wyłączenie...
1 lit. b ustawy, polegającą na pominięciu celów tej ustawy i przyjęcie, że pobieranie przez Skarżącą specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi negatywną przesłankę...

II SA/Ol 570/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-17

- go roku życia. Ponadto, organ wskazał, że w dniu, 23 października 2020 r., skarżący złożył wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy, przyznany decyzją z dnia '[...]'r...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ale dopiero od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Postanowieniem z dnia '[...]' r., Samorządowe Kolegium Odwoławczego w pkt. 2...

II SA/Ol 834/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-05

w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną - ojcem E.L. Do wniosku dołączył m.in. oświadczenie o rezygnacji z przyznanego mu specjalnego zasiłku opiekuńczego z dniem przyznania...
wyjaśnił, że skarżący nie pracuje zawodowo, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na ojca E.L. na okres od, [...] 2018r. do [...] 2019r. Ojciec skarżącego...

II SA/Ol 741/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-12

do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ostateczną decyzję uchylającą decyzję przyznającą prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy przedłożyć w Kolegium., W dniu 21 maja 2020 r...
., do Kolegium wpłynęła decyzja Wójta Gminy z dnia [...]'r., uchylająca w całości decyzję z dnia [...]'r., przyznającą stronie prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Ol 1042/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-13

z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1/ uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; 2/ orzeka...
r., Następnie, decyzją z dnia 24 czerwca 2013 r., organ pierwszej instancji odmówił wnioskodawcy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę, Z.R. W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   43