Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 308/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-07-07

został przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy nad matką od dnia 1 listopada 2020r do dnia 31 października 2021r. , co oznacza, że nie została spełniona również przesłanka...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...

II SA/Lu 44/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-13

18 roku życia. Ponadto skarżący ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W wyniku odwołania skarżącego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło ww...
z [...] maja 2020 r. W uzasadnieniu Kolegium wskazało m.in. na konieczność uchylenia decyzji przyznającej skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy, a następnie - ustalenia...

II SA/Lu 246/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-26

21 czerwca 2021 r., w którym oświadczył, że z dniem przyznania mu świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia 15...
r., poz. 111 ze zm., dalej jako: 'u.ś.r.') oraz legitymowanie się skarżącego prawem do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego, co stanowi negatywną przesłankę z art...

II SA/Lu 461/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-07

opieki oraz art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b u.ś.r. poprzez błędne uznanie, że okoliczność pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi negatywną przesłankę...
się prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej: Kolegium) decyzją z [...] r. uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przyznało stronie...

II SA/Lu 524/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-07

do specjalnego zasiłku opiekuńczego, co - w ocenie organu - wyczerpuje przesłankę negatywną do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z treścią art. 17 ust. 5 pkt 1...
specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi negatywną przesłankę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji gdy strona dokonała w oparciu o art. 27 ust. 5 u.ś.r. wyboru...

II SA/Lu 1222/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-20

A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. We wniosku z dnia...
[...] lipca 2013 r. A. S.zwróciła się do Ośrodka Pomocy Społecznej w T. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad mężem B. S., Decyzją...

II SA/Lu 430/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-28

pomocy społecznej pierwszej instancji przyznał skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad matką na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r...
. świadczenia pielęgnacyjnego, organy argumentowały, że decyzją z 7 listopada 2019 r., znak: MOPS.4045.20.2019 wnioskodawcy przyznano specjalny zasiłek opiekuńczy na okres od 1...

II SA/Lu 2/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-23

decyzja Wójta Gminy M. z [...] grudnia 2019 r. orzekająca o przyznaniu R. S. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką sprawowaną nad K. S. w kwocie [...]zł...
, że z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przyznanego decyzją [...]/[...], Działający...

II SA/Lu 1208/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. W dniu 2 lipca 2013r. Z. C...
. złożył wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w związku z opieką nad niepełnosprawną matką F. C...

II SA/Lu 596/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Kierownika Gminnego...
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką N. P. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. działając z upoważnienia Wójta...
1   Następne >   +2   +5   +10   53