Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 302/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-06-16

Objęcie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego okresem zasiłkowym nie wyłącza ciągłości pobierania takiego świadczenia, a jedynie wymaga powtórzenia...
. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy K. z dnia[...] lutego 2015 roku numer...

II SA/Bk 323/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-06-23

J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Zaskarżoną...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania J. R. specjalnego zasiłku opiekuńczego., U podstaw podjętego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia., Wnioskiem z dnia 14 stycznia 2015 r...

II SA/Bk 393/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-08-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
Rodzinie w B., orzekł o odmowie przyznania P. M. C. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

II SA/Bk 1071/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-27

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. oddala skargę; 2. przyznaje...
. odmawiającej panu R. G. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawną żoną M. G., Kolegium wskazało, że zasady przyznawania...

II SA/Bk 147/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-05-19

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną...
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) odmówił przyznania Panu K. P. specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Bk 389/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-08-18

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia...
. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym E. L...

II SA/Bk 104/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-22

z późn. zm.), która nastąpiła z dniem 15 maja 2014 r. poprzez dodanie małżonków do kręgu osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego - miała na celu wykluczenie...
ustawodawca definitywnie rozstrzygnął wprowadzając z dniem 1 stycznia 2015 r. zmiany w art. 16a ust. 1 u.ś.r. i poszerzając krąg uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Bk 238/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-08-11

ze skargi K. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. oddala skargę, 2...
w B. utrzymało mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Cz. decyzję z dnia [...] grudnia 2014 r. odmawiającą K. D. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu...

II SA/Bk 323/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-07-22

Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2015 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym...
nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych., Niniejsza sprawa dotyczy specjalnego zasiłku opiekuńczego, należy zatem do kategorii spraw wymienionych w powołanym przepisie...

II SA/Bk 238/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-19

[...] lutego 2015 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a - przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. K. D. wniósł...
1   Następne >   2