Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 441/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-08-30

specjalny zasiłek opiekuńczy świadczenie pielęgnacyjne przyznano od 1 stycznia 2022 r. Organ I instancji wskazał również, że od ww. świadczenia będą odprowadzane składki...
o uchylenie decyzji Nr ŚR.4212.SZO-000877/10/2021 z 26 października 2021 r. przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy. Skarżący złożył wniosek o ustalenie prawa...

II SA/Łd 1213/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-01-16

ze skargi B. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę...
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) odmówił B. B. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego z uwagi na brak spełnienia przesłanki dotyczącej rezygnacji...

II SA/Łd 218/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-17

roku sprawy ze skargi U. K.- K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną...
[...], nr [...] o odmowie przyznania świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym:, W dniu 14 czerwca...

II SA/Łd 359/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-18

także przesłanka negatywna, bowiem D.I. pobierała specjalne zasiłki opiekuńcze. Odnosząc się do twierdzenia D.I., że gdyby organ pierwszej instancji działał zgodnie...
z literą prawa i wiedziałaby o możliwości złożenia wniosku o zasiłek dla opiekuna nie musiałaby wnioskować o specjalny zasiłek opiekuńczy, który jest świadczeniem mniej...

II SA/Łd 207/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-10

roku sprawy ze skargi B. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla...
Rodzinie w S. z dnia [...] r. znak: [...] przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art...

II SA/Łd 1328/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-17

roku sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję...
[...], nr [...] o odmowie przyznania świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym:, W dniu 10 lipca 2013r...

II SA/Łd 904/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-10

wykładnię art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. 'b' u.ś.r. polegającą na pominięciu celów ustawy i przyjęciu, że okoliczność pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi...
kryterium negatywne do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a w konsekwencji błędne uznanie, że fakt uzyskania i pobierania przez odwołującą specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Łd 348/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-09

zasiłek opiekuńczy na matkę. Organ I instancji ustalił następnie, iż decyzją z dnia [...] przyznano stronie specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...
lit. b ustawy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Łd 214/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-17

roku sprawy ze skargi B. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję...
ze zm., powoływana także jako u.ś.r.), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...]r., którą odmówiono B. M. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu...

II SA/Łd 883/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-17

przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Jak wynika z akt sprawy, decyzją z dnia [...] znak: [...] Prezydent Miasta Ł. orzekł o odmowie przyznania M. M. prawa...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad K. M.. W uzasadnieniu wskazano...
1   Następne >   +2   +5   +10   47