Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1029/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

pielęgnacyjne, z dniem jej wydania wnosi o uchylenie dotyczącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego'. Do wniosku dołączono oświadczenie z 14 stycznia 2020 r...
. o rezygnacji z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z [...] listopada 2019 r., Decyzją...

I OSK 944/21 - Wyrok NSA z 2022-01-12

. W uzasadnieniu decyzji podano, że podstawą negatywnego rozstrzygnięcia jest fakt posiadania przez wnioskodawczynię prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...
- ale tylko za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 października 2020 r. - był fakt uprawnienia wnioskodawczyni do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z opieką...

I OSK 1213/14 - Wyrok NSA z 2015-11-18

Odwoławczego w Radomiu z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 22 stycznia...
[...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wyrok ów zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Samorządowe Kolegium...

I OSK 3117/14 - Wyrok NSA z 2016-07-14

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
Odwoławczego w G. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...

I OSK 874/16 - Wyrok NSA z 2017-02-14

z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu...
2015 r., nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, oddalił skargę., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny przedstawił...

I OSK 1062/21 - Wyrok NSA z 2022-02-03

po ukończeniu 25 roku życia oraz osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Kolegium decyzją z [...] września 2020 r. uchyliło w całości...
przez stronę do dnia 31 października 2020 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego., Po rozpoznaniu odwołania Skarżącej, Kolegium decyzją z dnia [...] listopada 2020 r...

I OSK 1768/21 - Wyrok NSA z 2022-07-12

., nr [...] Burmistrz Miasta O. przyznał M. B. specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym mężem, A. B., od 1 listopada 2019 r...
pielęgnacyjnego, ponieważ pobiera ona, w związku z opieką nad mężem, specjalny zasiłek opiekuńczy, a ponadto niepełnosprawność męża powstała w wieku 50 lat., Po rozpatrzeniu...

I OSK 1175/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi kryterium negatywne do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a w konsekwencji błędne uznanie, że fakt uzyskania i pobierania...
przez odwołującą specjalnego zasiłku opiekuńczego ma istotne znaczenie dla oceny jej wniosku, a także całkowite oderwanie tego przepisu, a co za tym idzie podstawy prawnej...

I OSK 630/22 - Wyrok NSA z 2023-02-03

ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w celu spełnienia przesłanek do świadczenia pielęgnacyjnego, rezygnuje z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...
. Tym samym, na podstawie art. 155 k.p.a., wnosi o uprzednie uchylenie aktualnie obowiązującej decyzji ustalającej prawo wnioskodawcy do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

I OSK 1859/21 - Wyrok NSA z 2022-07-26

, korzystniejszego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego począwszy od daty złożenia wniosku, w sytuacji zbiegu praw do ww. świadczenia oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego...
i jednoczesnej rezygnacji z dniem złożenia wniosku z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w sytuacji braku uchylenia decyzji przyznającej prawo do specjalnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   89