Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 852/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-10-27

I instancji z '[...]' w sprawie uchylenia decyzji z '[...]' przyznającej skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawną matką na okres od 1...
nie przysługuje prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, gdyż decyzją z '[...]' organ I instancji uchylił, na wniosek skarżącego, decyzję z '[...]' przyznającą skarżącemu...

III SA/Gd 1090/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-04-19

niejawnym sprawy ze skargi A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 września 2020 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
2020 r. nr [...], w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, doręczoną mu w dniu 21 września 2020 r. ( k.16 akt )., Termin do wniesienia skargi upływał w dniu 21...

III SA/Gd 1090/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-01-22

niejawnym sprawy ze skargi A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 września 2020 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
2020 r. nr [...], w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, doręczoną mu w dniu 21 września 2020 r. ( k.16 akt administracyjnych)., Stosownie do art. 53 § 1 ustawy...

I OZ 102/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-26

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia oddalić zażalenie...
Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Sąd I instancji wskazał, że A.L. (dalej skarżący) wniósł 24...

II SA/Go 1042/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-20

specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2021 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy wydaną...
w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego na J.S. Decyzję wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi, doręczono D.S. dnia 12 maja 2021 r., Pismem z dnia...

VIII SA/Wa 206/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-05-14

przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę. Pismem z 1 lutego 2021 r. L. K. (dalej: skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z [...] grudnia 2020 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Pismem...

II SA/Gl 1224/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-02-26

[...]r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę. Pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 20 sierpnia 2020 r. M. P. (dalej...

I OZ 306/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-21

L.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 2020 r., znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
') na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 2020 r., znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...

I OZ 281/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-03

specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: oddalić zażalenie A.L. pismem z 24 października 2020 r. (data stempla pocztowego) wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w G. z 11 września 2020 r. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Postanowieniem z 22 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku...

IV SA/Wr 540/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-11-04

niejawnym sprawy ze skargi M. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku...
opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę. Uzasadnienie:, Z akt administracyjnych sprawy wynika, że przesyłka zawierająca zaskarżoną decyzję została doręczona na adres strony w dniu...
1   Następne >   2