Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ke 314/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-07-15

Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Decyzją z [...], Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania H.D. od decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy, odmawiającej jej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...

III SA/Gd 380/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-13

niejawnym sprawy ze skargi W.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 stycznia 2020 r., nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
z dnia 22 stycznia 2020 r. (nr (...)) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Pismem z dnia 6 lipca 2020 r. (data stempla pocztowego) skarżący cofnął wniesioną...

III SA/Kr 231/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-04-28

. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] 2019 r. nr [...] o odmowie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad A. S...
niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku...

III SA/Gd 114/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-02-19

niejawnym sprzeciwu A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 grudnia 2019 r., sygn. akt [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
10 grudnia 2019 r., sygn. akt [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zaskarżona decyzja została wydana w trybie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

II SO/Lu 17/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-10-28

specjalnego zasiłku opiekuńczego pobieranego przez I. P. w związku ze sprawowaniem opieki nad mężem w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2018 r. do kwoty...
przedmiocie, na jaki wskazali w swym wniosku wnioskodawcy. Przypomnieć należy, że wnioskodawcy zwrócili się do Sądu o wyrównanie specjalnego zasiłku opiekuńczego pobieranego...

III SAB/Gd 34/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-09

niejawnym sprawy ze skargi M. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić...
Burmistrza z dnia 14 lutego 2020 r. nr [...], odmawiającą przyznania skarżącemu M. L. specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarżący wniósł też o stwierdzenie przewlekłości...

IV SA/Wr 47/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-10-02

stronie specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad małżonką., W skardze na decyzję SKO w L. H.G. zakwestionował rozstrzygnięcie to w części, w jakiej stronie...
i specjalnego zasiłku opiekuńczego;, - naruszenie art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez przyjęcie, że świadczenie pielęgnacyjne nie może być przyznane...

III SPP/Gd 91/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-08-13

., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: 1. umorzyć postępowanie z wniosku o przyznanie prawa pomocy w części obejmującej żądanie zwolnienia od kosztów...
mieszkaniowego 200 zł oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego 620 zł. Łącznie jest to kwota 1794,91 zł. Według oświadczenia wnioskodawcy miesięczne koszty utrzymania lokalu to kwota...

III SAB/Gd 48/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-08-24

niejawnym sprawy ze skargi A.L. na bezczynność Burmistrza Miasta w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę. A.L. (zwana dalej...
także 'skarżącą') wniosła skargę na bezczynność Burmistrza Miasta w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta wniósł o odrzucenie skargi...

II SA/Ol 629/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-04-28

SA/Ol 629/19 w sprawie ze sprzeciwu R.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
) oddalił sprzeciw R.S. (dalej jako: 'Skarżący') na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, uznając że wobec...
1   Następne >   3