Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 1081/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-22

. nr [...] i nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków celowych specjalnych postanawia: I. umorzyć postępowanie w części obejmującej żądanie zwolnienia od kosztów sądowych, II...
przyznania zasiłków celowych specjalnych' i oznaczono ją symbolem 6320 przynależy ona zatem do spraw z zakresu pomocy i opieki społecznej. Tym samym skarżący jest z mocy...

I OSK 892/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-24

[...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 26 marca 2008 r., sygn. akt. II SA/Lu 549/07, Wojewódzki Sąd...
w Niemcach odmówił przyznania Z. W. specjalistycznych usług opiekuńczych z uwagi na brak współdziałania wnioskodawcy z pracownikami socjalnymi. Organ podał, iż brak takiej...

II SA/Ke 571/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-10-22

wydał w dniu [...] decyzję o przyznaniu S. M. zasiłku celowego specjalnego w wysokości 400 zł - w związku z kosztami ponoszonymi za pobyt w Domu Opieki dla Osób Starszych...