Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 541/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-09

świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] stycznia 2005 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków oddala skargę W dniu [...] października 2004 r. B. R...

II SA/Ke 191/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-07

stałego M. S. z uwagi na opiekę nad dzieckiem specjalnej troski,, 2. zobowiązał M. S. do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku stałego z tytułu opieki...
zasiłku stałego w związku ze sprawowaniem bezpośredniej opieki nad dzieckiem specjalnej troski. W tym okresie Sąd Okręgowy prawomocnym wyrokiem z dnia [...] zasądził...

II SA/Op 250/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-12-13

rozpatrywania wniosku dysponował środkami finansowymi w kwocie 92025 zł, z czego na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przeznaczono środki w kwocie 50000 zł...
Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego o d d a l a s k a r g ę. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Sz 340/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-21

Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. wydaną na podstawie art. 41 pkt 1, art. 106 ust. 1...
dwuosobowej rodziny ([...] zł)., Następnie organ wskazał, że wysokość zasiłku celowego specjalnego nie jest uzależniona od kwoty przekroczenia kryterium, w związku...