Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 433/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-11-22

społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) tj. zasiłku stałego i specjalnego zasiłku celowego oraz świadczeń niepieniężnych wymienionych w art. 36 pkt 2 lit. c, d, f, i, j...
Społecznej w Z. po rozpatrzeniu wniosku J. M. z dnia 13 stycznia 2005 r. o przyznanie zasiłku celowego oraz 5 sztuk konserw, rozszerzonego dnia 20 stycznia 2005 r...

II SA/Op 183/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-11-03

na syna J. K., podnosząc, że podstawą odmowy świadczenia pielęgnacyjnego jest treść pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w D. potwierdzająca, iż placówka...
prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, albo prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty, dziecko wymagające opieki przebywa w związku...

III SA/Wa 349/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-08

z dodatkiem opiekuńczym na dziecko specjalnej troski w wysokości 640 zł są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb rodziny, do której należy również córka zarejestrowana...
zakupu leków na stwierdzone u niego choroby (dodatkowo wskazał na nieuleczalną chorobę oczu). Syn natomiast jest dzieckiem specjalnej troski w uwagi na [...]., Zakład...