Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 435/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-10-20

w formie zasiłku celowego w wysokości 50 zł na częściowe pokrycie wydatków na żywność i środki czystości i odnawiającą przyznania zasiłku stałego, specjalnego zasiłku...
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, mieszkania chronionego, pobytu i usług w domu pomocy społecznej oraz umorzył postępowanie w przedmiocie zasiłku okresowego...

II SA/Op 229/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-11

środków finansowych. Co do prawa strony do specjalnego zasiłku celowego 'nie znaleziono szczególnie uzasadnionego powodu pozwalającego na przyznanie takiego świadczenia...
strony i zwrócono uwagę, że brak jest podstaw do przyznania specjalnego zasiłku celowego, gdyż nie zachodzą szczególne okoliczności wymagane przepisami prawa. Podniesiono...

II SA/Lu 792/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-19

., do którego uczęszcza jego córka Emilia, jest placówką szkolno wychowawczą, a nie opiekuńczą. W tym względzie odwołujący się podnosił również, iż jego córka przebywa w ośrodku...
nie uwzględnia tego, iż ośrodek, do którego uczęszcza jego córka Emila nie jest placówką opiekuńczą tylko działającą na zasadzie szkoły placówką szkolno- wychowawczą...

II SA/Łd 652/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-10-14

w Powiecie [...] z dnia [...] oraz zaświadczenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących, z którego wynika, że M. R. jest uczennicą klasy V...
Kolegium Odwoławczego w Ł. , w którym podniosła, iż pomimo tego, że dziecko przebywa w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym od poniedziałku od godziny 8.00...