Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 91/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-03-24

wymienionych w art. 36 pkt 1 (zasiłku stałego, zasiłku celowego specjalnego, zasiłku i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie) należących do kompetencji gminy, oprócz...
pkt 1 lit. a i c, - tj. zasiłku stałego i specjalnego zasiłku celowego oraz świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej wymienionych w art. 36 pkt. 2 litery c, d i f...

SA/Sz 799/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-18

odrębnych przepisów do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. Na podstawie decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] . ustalono, że uprawnienia do zasiłku...
, w toku którego miał ustalić, czy z tytułu opieki nad dzieckiem nadal przysługuje rodzinie zastępczej zasiłek pielęgnacyjny oraz ściśle związana z nim wysokość pomoc...

II SA/Po 2976/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-03-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1292) zgodnie z którym pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnionej...