Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

OPS 10/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-21

po zaopiniowaniu przez zarząd gminy właściwy ze względu na położenie gospodarstwa rolnego' /art. 11d ust. 3 ustawy/. To specjalne świadczenie mogło być przyznane w wysokości zasiłku...
, stanowiącym, że 'specjalne świadczenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie przysługuje osobie, która ma prawo do zasiłku dla bezrobotnego lub utraciła prawo do tego zasiłku...