Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

II SA/Ol 65/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-03-10

D. K. (dalej jako: 'skarżąca') specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawną w stopniu znacznym mamą A. S. na okres od 1 listopada 2018 r. do 31...
i uchylenie decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy w przypadku przyznania wnioskowanego świadczenia. Skarżąca wskazała na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego...

II SA/Ol 877/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-17

nad niepełnosprawną w stopniu znacznym matką. Jednocześnie skarżący wniósł, o uchylenie decyzji z '[...]' r. przyznającej mu specjalny zasiłek opiekuńczy w związku...
i odmówił uchylenia decyzji z '[...]' r. przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy. W uzasadnieniu organ I instancji wyjaśnił, że nie została spełniona przesłanka...

II SA/Ol 995/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

, że z dniem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje ze specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z '[...]' r., Decyzją z '[...]' r. Kierownik Gminnego Ośrodka...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarżący, reprezentowany przez adwokata, wniósł odwołanie od powyższej decyzji, zarzucając:, 1) naruszenie prawa materialnego mającego...

IV SA/Gl 635/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-30

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. Wnioskiem z dnia 27 lutego 2014 r. H. S. wystąpił...
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad żoną - R.S., która zgodnie z orzeczeniem...

II SA/Ol 570/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-17

- go roku życia. Ponadto, organ wskazał, że w dniu, 23 października 2020 r., skarżący złożył wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy, przyznany decyzją z dnia '[...]'r...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ale dopiero od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Postanowieniem z dnia '[...]' r., Samorządowe Kolegium Odwoławczego w pkt. 2...

II SA/Ol 741/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-12

do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ostateczną decyzję uchylającą decyzję przyznającą prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy przedłożyć w Kolegium., W dniu 21 maja 2020 r...
., do Kolegium wpłynęła decyzja Wójta Gminy z dnia [...]'r., uchylająca w całości decyzję z dnia [...]'r., przyznającą stronie prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Ol 114/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-09

znacznym matką. Jednocześnie skarżąca wniosła o uchylenie decyzji przyznającej jej z tego tytułu specjalny zasiłek opiekuńczy, w przypadku przyznania prawa do świadczenia...
, skoro decyzją z '[...]' r. przyznał skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy. Zdaniem Kolegium, jedyną przeszkodą do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego był fakt...

II SA/Ol 906/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-19

nad niepełnosprawną w stopniu znacznym matką. Jednocześnie skarżący wniósł o uchylenie decyzji przyznającej mu specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad matką, w przypadku...
, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, Na skutek rozpatrzenia odwołania, decyzją nr '[...]' z '[...]' r., Samorządowe...

IV SA/Gl 417/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-10

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w R...
. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) odmówił K.G. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w związku z opieką nad S.S. W uzasadnieniu...

II SA/Ol 446/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-05-10

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą nią decyzję organu I instancji...
. (dalej jako: 'skarżąca') specjalnego zasiłku opiekuńczego na okresy zasiłkowe 2015-2016 oraz 2013-2014, 2014-2015 i przekazująca sprawę organowi I instancji...
1   Następne >   +2   +5   +10   15