Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

II SA/Rz 1290/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-01-16

rozstrzygnięciem utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...] o odmowie M. R. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...
administracyjne odmowne. Tego rodzaju aktem jest zaskarżona w niniejszej sprawie decyzja SKO o odmowie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, wobec której ochrona tymczasowa...

I OZ 1029/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-07

przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia oddalić zażalenie. M.G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego...
Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednocześnie skarżąca wniosła...

IV SA/Wr 91/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-04

., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżąca, reprezentowana przez radcę prawnego, wniosła...
przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego nie posiada przymiotu wykonalności, co oznacza, że w niniejszej sprawie Sąd nie może orzec o wstrzymaniu wykonania decyzji...

IV SA/Gl 1134/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-16

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
organu I instancji z dnia [...]r., którą odmówiono skarżącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. W skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania...

IV SA/Gl 637/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-31

specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zobowiązującej do jego zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. W skardze został zawarty wniosek o wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji...
zasiłku opiekuńczego w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania decyzji Pismem z dnia 7 czerwca 2018...

VIII SA/Wa 636/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

2013 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia : odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Pismem z [...] lipca...
Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] lipca 2013 r. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Jednocześnie skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania...

VIII SA/Wa 3/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-14

[...]października 2013 r., znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Pismem z dnia...
w [...]z dnia [...]października 2013 r. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Jednocześnie skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej...

I OZ 2046/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

jest to zasiłek macierzyński. Skarżąca wychowuje bowiem samotnie 7-miesięcznego syna, ponosi wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem, a dodatkowo spłaca kredyt mieszkaniowy...
wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. W przepisie tym chodzi bowiem o szczególne i wyjątkowe zagrożenie odpowiadające specjalnemu rodzajowi ochrony tymczasowej strony...

I OSK 2763/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-09

jak i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Skarżący pobiera rentę wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym w kwocie 1.712,15 zł od września 2015 r. (wcześniej w kwocie nieco niższej...
bowiem o szczególne i wyjątkowe zagrożenie odpowiadające specjalnemu rodzajowi ochrony tymczasowej strony postępowania. Podniesione przez skarżącego okoliczności nie pozwalają...